Cele statutowe Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Świadczenie usług pielęgniarsko-opiekuńczych w domu chorego w tym niesienie indywidualnej pomocy w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do opieki chorymi, łącznie z przystosowaniem mieszkania;
2. Organizowanie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych dla osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku ukierunkowanych na:
a. Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych;
b. Usprawnianie osób ze znacznym upośledzeniem ruchu i mowy;
3. Organizowanie czasu wolnego dla osób przewlekle chorych, w podeszłym wieku, a także dzieci i młodzieży poprzez:
a. Organizowanie imprez, festynów, przedstawień artystycznych;
b. Spotkania z osobami z dziedziny kultury i nauki;
c. Prowadzenie seminariów, dyskusji, sympozjów artystycznych.
4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej (skrót: ZOZ) prowadzących działalność w zakresie opieki długoterminowej , stacjonarnej oraz w domu chorego w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego, lekarstw, medycznych środków pomocniczych i artykułów codziennego użytku;
5. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i pielęgnacyjnego;
6. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji pracujących na rzecz dzieci, młodzieży oraz samotnych rodziców, w tym: placówek ochrony zdrowia, pomocy społecznej, domów dziecka, żłobków, przedszkoli, a także domów samotnej matki;
7. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem wolontariuszy i innych podmiotów;
8. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej (skrót: ZOZ) oraz innych obiektów służących opiece długoterminowej poprawie zdrowia osób niepełnosprawnych, seniorów a także niepełnosprawnych dzieci i młodzieży;
9. Organizowanie warsztatów zajęciowych dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów.

.

Comments are closed.